خدمات شرکت بنیان طلوع شمس

تضمین کیفیت کالا و معتبر بودن تولیدکنندگان خارجی معرفی شده توسط این شرکت

متن توضیحات

ارائه سرویس Door To Door

متن توضیحات

تامین کالا در کشور مبدا مطابق استانداردهای درخواستی مشتری

 

متن توضیحات

بازرسی و نظارت کیفی و کمی کالا در کشور مبدا قبل از انجام بارگیری

متن توضیحات

حمل کالا در کشور مبدا توسط سریعترین خطوط کشتیرانی و هوایی ممکن دنیا

 

متن توضیحات

اخذ گواهی استاندارد و کیفیت کالا از شرکتهای بازرسی در کشور مبدا

متن توضیحات

انجام کلیه مراحل ترخیص و حمل کالا در حداقل زمان ممکن و تحویل نهایی در محل مورد نظر مشتری

 

متن توضیحات